HTTL L6: NGƯỜI TRỊ VÌ

Cấp độ 6 là cấp độ của vị Vua. Bạn trở thành người Trị Vì vương quốc của mình, bao gồm thân thể vật lý, cảm xúc, suy nghĩ, năng lượng và nghiệp. Bạn học cách trở thành một vị Vua anh minh.