C2: CHUYỂN HOÁ CẢM XÚC & ỔN ĐỊNH TÂM TRÍ

Khoá học 1-1: “Chuyển hoá Cảm xúc & Ổn định Tâm trí” dành cho các bạn muốn tìm hiểu kiến thức và  được thực hành về chuyển hoá cảm xúc và ổn định tâm trí.