C3. QUẢN LÝ THỜI GIAN & QUẢN TRỊ NĂNG LƯỢNG

Khoá học 1-1: “Quản lý thời gian & Quản trị năng lượng”, dành cho các bạn muốn tìm hiểu kiến thức và được hướng dẫn thực hành về quản lý thời gian và năng lượng của mình.