HTTL L3: CHUYỂN HÓA SUY NGHĨ

Làm thế nào để thoát ra khỏi sự chi phối của suy nghĩ? Trong khóa học này, bạn sẽ học cách nhận biết các loại suy nghĩ và cách thay đổi suy nghĩ từ lãng phí/ tiêu cực sang suy nghĩ hiệu quả và tích cực.