TRỊ LIỆU L1: THỂ VẬT LÝ

Giúp người thực hành biết cách làm việc với các vấn đề sức khỏe vật lý cụ thể, thông qua các phương pháp trị liệu không dùng thuốc kết hợp đặt tay.