L2. REIKI 2 & TRỊ LIỆU CHUYÊN SÂU

Ở Reiki cấp độ 2, bạn đi vào những chiều sâu hơn về cảm xúc và nghiệp. Bạn học cách chữa lành tổn thương từ quá khứ tới hiện tại.