L3. REIKI 3 & VAI TRÒ HEALER

Thực hành Reiki cấp độ 3 không còn đơn giản với mục đích chữa lành nữa, mà lúc này bạn đi tới một mức độ hiểu biết và rung động cao hơn rất nhiều.