TRỊ LIỆU L3: NĂNG LƯỢNG

Giúp người sử dụng nhận biết và tự trị liệu trường năng lượng của bản thân; cũng như có thể hỗ trợ người khác.