TRỊ LIỆU L2: CẢM XÚC

Tập trung vào các phương pháp xả bỏ, điều hòa và ổn định cảm xúc. Từ đó, người thực hành học cách tự trị liệu tổn thương cảm xúc và mối quan hệ.