C5. HIỂU VỀ NGHIỆP & THANH TOÁN NGHIỆP

Khóa học 1-1: “Hiểu về Nghiệp & Thanh toán Nghiệp” dành cho người thực sự nỗ lực và cam kết tuân theo các kỹ thuật thực hành kỷ luật và nghiêm túc.